Địa chỉ liên lạc
Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 

*  Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

*  E-mail: iec@meiho.edu.tw

Địa chỉ: 23, Đường PingKuang, Neipu, Bình Đông, 91202 Đài Loan, Cộng hòa Trung Hoa

Điện thoại:+886-8-7799821  Số lẻ. 8144

FAX:+886-8-7782663