Bộ phận Hành chính
Bộ phận Hành chính trường Mỹ Hoà 

*Phòng Hiệu trưởng