Các học viện
Viện Y tế và Điều dưỡng

*Học viện chăm sóc sức khỏe

*Học viện Công nghệ sinh học và Sức khoẻ ứng dụng

*Chương trình cử nhân chăm sóc dài hạn

*Khoa Điều dưỡng

*Khoa quản trị kinh doanh y tế

*Khoa Khoa học thẩm mỹ

*Khoa Khoa học sinh học và Công nghệ

*Khoa Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng

*Khoa Công nghệ thông tin

Viện Kinh doanh và Quản lý

*Học viện Quản trị Kinh doanh

*Khoa Thuế Tài chính công cộng

*Khoa Quản trị Kinh doanh

*Khoa Quản lý thông tin

Viện Sinh thái học Nhân văn

*Khoa Ngoại ngữ ứng dụng

*Khoa Công tác xã hội

*Khoa Quản lý và Phát triển văn hoá

*Khoa Giáo dục và Chăm sóc mầm non

*Khoa Quản lý và Dịch vụ cho người cao tuổi (Lão Khoa)

*Khoa xúc tiến sức khoẻ và thể thao giải trí

*Khoa quản lý thân thiện 

*Trung tâm Giáo dục đại cương